ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Хүнсний эрүүл ахуйн асуудал хариуцсан эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчдад 2018 оны төлөвлөгөөт хяналт шалгалтын удирдамжуудыг танилцуулж, мэргэжил арга зүйн талаар чиглэл өгөх сургалт зохион байгууллаа. Сургалтад чиглэлийн болон 8 дүүргийн нийт 29 улсын байцаагчид хамрагдлаа