ХЭЛТСИЙН ДАРГА А.ЖАРГАЛ

 

ХЭЛТСИЙН БҮТЭЦ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ

ҮНДСЭН ЧИГ ҮҮРЭГ

Эрсдэлийн удирдлага, хяналт шалгалтын төлөвлөлт, эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлагыг Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын хэмжээнд хэрэгжүүлэхэд нэгдсэн бодлого, арга зүй, зохион байгуулалтаар хангана.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын үйл ажиллагааны стратеги төлөвлөлт хийх, хэрэгжүүлэх ажлыг нэгдсэн бодлого, удирдлага, арга зүй, зохион байгуулалтаар ханган, Мэргэжлийн хяналтын салбарын бодлогын зорилтууд, Засгийн газрын болон Нийслэлийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, Монгол Улсын болон Нийслэлийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг зохион байгуулж, байгууллагын дунд хугацааны болон тухайн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө боловсруулан батлуулах, хэрэгжүүлэх, шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах асуудлыг Хяналтын хэлтсүүдтэй хамтран хэрэгжүүлнэ.

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын тайлан боловсруулахад хяналтын хэлтсүүдийг нэгдсэн удирдлага, арга зүйгээр хангаж, хяналт шалгалтын тайлагналын мэдээллийн нэгдсэн сан бүрдүүлэх ажлыг зохион байгуулж, дүн шинжилгээ хийж, мэдээллээр ханган,  хяналтын чиглэл бүрээр Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын эрсдэлийн удирдлагын нэгдсэн сангийн мэдээлэлд дүн шинжилгээ хийнэ.

 

ХОЛБОО БАРИХ УТАСНЫ ЖАГСААЛТ

Овог нэр Албан тушаал Харилцах утас Цахим хаяг
1. А.Жаргал Хэлтсийн дарга 80860008 jargal_adi@yahoo.com
2. М.Нарандулам Эрсдэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн 80860330 naraa_nadu@yahoo.com
3. Л.Пүрэвсүрэн Стратеги төлөвлөлт хариуцсан мэргэжилтэн 80860046 lhavgasuren123@yahoo.com
4. Б.Цолмонбаатар Эрсдэлийн гүйцэтгэлийн удирдлага хариуцсан мэргэжилтэн 80860077 tsolmonbaatar_Buyanbaatar

@yahoo.com

5. Я.Намсрай Мэдээллийн сан хариуцсан мэргэжилтэн 80860110 ersdel_unelgeeub@yahoo.com
6. С.Батмөнх Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 99198319 bat_0808@yahoo.com
7. Б.Саранцэцэг Дотоод ажил хариуцсан мэргэжилтэн 88080807 saran_soko@yahoo.com