ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Нийслэлийн сургуулийн өмнөх боловсролын байгууллагуудын үйл ажиллагаанд Боловсролын тухай, Сургуулийн өмнөх боловсролын тухай, Зөрчлийн тухай хуулиуд болон тэдгээрт нийцүүлэн гаргасан нийтээр дагаж мөрдөх эрх зүйн актын биелэлтэд хэрхэн хяналт шалгалт хийх, Зөрчлийн тухай хуулийн дагуу арга хэмжээг хэрхэн авах талаарх дотоод сургалтыг боловсролын хяналтын улсын байцаагч нарт хийлээ.