ГАЗРЫН ДАРГЫН 2018 ОНЫ А ТУШААЛ

1 Цагаан сарын баяраар ажиллах хуваарь батлах тухай А/01 2018.02.02 Нээх
2 Ажлын үзүүлэлт батлах тухай А/02 2018.02.06 Нээх
3 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/03 2018.02.14 Нээх
4 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай   А/04 2018.02.14 Нээх
5 Агаарын бохирдолтой тэмцэх талаар авч хэрэгжүүлэх зарим арга хэмжээний талаар хяналт шалгалт тавьж ажиллах улсын /ахлах/ байцаагчидад бинзен шатахууны мөнгө гаргах А/05 2018.02.27 Нээх
6 Үдийн цай хөтөлбөрийн хэрэгжилт, сургуулийн цайны газрын үйл ажиллагаанд  хяналт-шинжилгээ үнэлгээ хийх улсын /ахлах/ байцаагчдад шатхууны зардал гаргах тухай А/06 2018.03.12 Нээх
7 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/07 2018.03.12 Нээх
8 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөр, авилгын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө түүний хэрэгжилтэнд хяналт тавих ажлын хэсэг байгуулах тухай А/08 2018.03.20 Нээх