АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ СЭДВЭЭР ХАМРУУЛАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

АЛБАН ХЭРЭГ ХӨТЛӨЛТИЙН АЖЛЫН АРГА ЗҮЙ, ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ СЭДВЭЭР ХАМРУУЛАН СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Боловсролын хяналтын улсын байцаагч П.Батсайхан, Э.Оюунтуяа нар Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газрын Архивын тасгийн дарга Д.Батхуягийг урьж “Албан хэрэг хөтлөлтийн ажлын арга зүй, зохион байгуулалт” сэдвээр хэлтсийн улсын байцаагчдыг хамруулан сургалт зохион байгууллаа.