СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 
Хүүхдийн авьяас ур чадварыг хөгжүүлэх зорилго бүхий Хүүхдийн Урлан бүтээх төвийн хамт олонд багшийн сэтгэл зүй, харилцаа хандлага, хүүхдийн байгууллагад мөрдөгдөх эрүүл ахуйн норм, дүрмийн хэрэгжилт болон байгууллагын дотоод хяналт шалгалтыг хэрхэн зохион байгуулах чиглэлээр ЭМБСХ-ын хэлтсийн Эрүүл ахуй, халдвар хамгааллын хяналтын улсын ахлах байцаагч, боловсролын хяналтын улсын байцаагч нар сургалт зохион байгуулж, мэдээлэл хийлээ.