ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ А ТУШААЛ

Д/Д Тушаалын товъёог Дугаар Он сар өдөр  
1 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай А/01 2017.01.05 Нээх
2 Журам батлах тухай А/02 2017.01.05 Нээх
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03 2017.01.16 Нээх
4 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/04 2017.01.09 Нээх
5 Индекс шинэчлэн батлах тухай А/05 2017.01.20 Нээх
6 Чиглэлийн хэлтсүүдийн хариуцах тухай А/06 2017.01.23 Нээх
7 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/08 2017.01.31 Нээх
8 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/09 2017.02.03 Нээх
9 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай А/10 2017.02.07 Нээх
10 Агаарын бохирдолд хяналт тавих тухай А/11 2017.02.07 Нээх
11 Мал бүхий дүүргүүдийн хонинд малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих явцад хяналт тавьж ажилласан улсын/ахлах/ байцаагчдад хоол, унааны мөнгө олгох тухай А/12 2017.02.16 Нээх
12 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/13 2017.02.21 Нээх
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/14 2017.03.06 Нээх

 

14 Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх салбар зөвлөлийн бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн байгуулах тухай А/15 2017.03.10 Нээх
15 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/16 2017.03.13 Нээх
16 Хэрэглэгчдэд ээлтэй хүнс үйлдвэрлэгч-ийг шалгаруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай байгуулах тухай А/17 2017.03.13 Нээх
17 Техникийн комиссын гишүүдийг шинэчлэн байгуулах тухай А/18 2017.03.20 Нээх
18 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан улсын /ахлах/ байцаагчдад хоол, холбоо, унааны мөнгө сэрэмжлүүлэг хэвлүүлэх зардал олгох тухай А/19 2017.03.24 Нээх
19 Газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хурлын бүрэлдэхүүнийг шинэчлэн батлах тухай А/20 2017.03.24 Нээх
20 Журам боловсруулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/21 2017.03.28 Нээх
21 Эд ахуй тооллого явуулах тухай А/22 2017.04.11 Нээх
22 Журам батлах тухай А/23 2017.04.12 Нээх
23 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай     Нээх
24 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/25 2017.04.27 Нээх
25 Эрсдэлийн удирдлагын баг шинэчлэн байгуулах тухай А/26 2017.05.02 Нээх
26 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/27 2017.05.02 Нээх
27 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/28 2017.05.04 Нээх
28 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/29 2017.05.04 Нээх
29 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/30 2017.05.30 Нээх
30 Гамшгаас хамгаалах орон тооны бус мэргэжлийн хяналтын албаны штабын бүрэлдэхүүн, ажил үүргийн хуваарийг батлах тухай А/31 2017.06.02 Нээх
31 Хөрөнгө бүртгүүлэх тухай А/32 2017.06.07 Нээх
32 Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн дотор болон гадна талбайд байрлах түргэн үйлчилгээний цэг, ил задгай худалдааны цэгүүдийн үйл ажиллагаанд хяналт шалгалт хийхэд шаардагдах зардлыг гаргах тухай А/33 2017.06.15 Нээх
33 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/34 2017.06.19 Нээх
34 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн сонгуулиар дүүрэг, хороодын аж ахуй нэгж байгууллагад хяналт тавих хуваарь батлах тухай А/35 2017.06.21 Нээх
35 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/36 2017.06.21 Нээх
36 Малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчинтэй тэмцэх, түүнээс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан улсын /ахлах/ байцаагчдад хоол, унааны мөнгө олгох тухай А/37 2017.06.29 Нээх
37 Баяр наадмаар ажиллах хуваарь батлах тухай А/38 2017.06.29 Нээх
38 Монгол улсын Ерөнхийлөгчийн Сонгуулийн дахин санал хураалттай холбогдуулан дүүрэг, хороодын аж ахуй нэгж байгууллагад хяналт тавих хуваарь батлах тухай А/39 2017.07.04 Нээх
39 Зардал гаргах тухай А/40 2017.07.06 Нээх
40 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/41 2017.07.18 Нээх
41 Жемборийн ажлын хэсэг байгуулах тухай А/42 2017.07.20 Нээх
42 Урамшуулал олгох тухай А/43 2017.07.21 Нээх
43 Хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зөрчилд шийтгэл оногдуулах шийтгэлийн хуудаст дугаар олгох тухай А/44 2017.08.01 Нээх
44 Даншиг наадам-Хүрээ цам наадмын Зардал гаргах тухай А/45 2017.08.04 Нээх
45 Хүн мал амьтны гоц халдварт өвчин, тарваган тахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэхн тухай А/46 2017.08.14 Нээх
46 Экспорт импорт хилийн хорио цээрийн хяналтын хэлтсийн 13 гүний гаалийн хяналтын талбай болон Автотээврийн шалган бүртгэх товчоонд хуваарийн дагуу ажиллаж буй улсын /ахлах/ байцаагчид хялбаршуулсан журмаар шийдвэрлэх зөрчилд шийтгэл оногдуулахад шийтгэлийн хуудасны дугаар авах журам батлах тухай А/47 2017.08.21 Нээх
47 Индекс батлах тухай А/48 2017.09.07 Нээх
48 Хүн мал амьтны гоц халдварт өвчин, Тарваган дахал өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх талаар тавих хяналт шалгалтыг эрчимжүүлэх тухай А/49 2017.09.08 Нээх
49 Эд аж ахуй тооллого явуулах тухай А/50 2017.09.25 Нээх
50 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/51 2017.09.29 Нээх
51 Агаарын бохирдолд хяналт тавих зардал гаргах тухай А/52 2017.10.03 Нээх
52 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/53 2017.10.09 Нээх
53 Хөдөлмөрийн дотоод журамд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай А/54 2017.10.12 Нээх
54 Зардал гаргах тухай А/55 2017.10.13 Нээх
55 Агаарын бохирдолд хяналт тавих тухай шинэчилсэн хуваарь А/56 2017.10.23 Нээх
56 Барилга байгуулламжийг ашиглалтад оруулах комиссын бүрэлдэхүүнд ажиллах байцаагчдын нэрсийг батлах тухай А/57 2017.10.23 Нээх
57 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/58 2017.11.21 Нээх
58 Шинэ жилийн баярыг зохион байгуулах ажлын хэсэг байгуулах тухай А/59 2017.11.24 Нээх
59 Малын гоц халдварт шүлхий өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх ажилд хяналт тавьж ажилласан улсын ахлах байцаагчдад хоол, унааны, мөнгө олгох тухай А/60 2017.11.27 Нээх
60 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/61 2017.11.27 Нээх
61 Нийслэлийн гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохион байгуулахад шаардагдах мөнгийг зарцуулах тухай А/62 2017.12.07 Нээх
62 Хөрөнгө бүртгэх тухай А/63 2017.12.11 Нээх
63 Хөрөнгө данснаас хасах тухай А/64 2017.12.11 Нээх
64 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/65 2017.12.11 Нээх
65 Урамшуулал олгох тухай А/66 2017.12.20 Нээх
66 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/67 2017.12.20 Нээх
67 Хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/68 2017.12.22 Нээх