ГАЗРЫН ДАРГЫН 2017 ОНЫ А ТУШААЛ

Д/Д Тушаалын товъёог Дугаар Он сар өдөр  
1 Хэвлэмэл хуудас хүчингүйд тооцох тухай А/01 2017.01.05 Нээх
2 Журам батлах тухай А/02 2017.01.05 Нээх
3 Ажлын хэсэг байгуулах тухай А/03 2017.01.16 Нээх
4 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/04 2017.01.09 Нээх
5 Индекс шинэчлэн батлах тухай А/05 2017.01.20 Нээх
6 Чиглэлийн хэлтсүүдийн хариуцах тухай А/06 2017.01.23 Нээх
7 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/08 2017.01.31 Нээх
8 Үнэт цаасыг хүчингүйд тооцох тухай А/09 2017.02.03 Нээх
9 Ажил үүргийн хуваарь батлах тухай А/10 2017.02.07 Нээх
10 Агаарын бохирдолд хяналт тавих тухай А/11 2017.02.07 Нээх
11 Мал бүхий дүүргүүдийн хонинд малын гоц халдварт цэцэг өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх вакцин тарих явцад хяналт тавьж ажилласан улсын/ахлах/ байцаагчдад хоол, унааны мөнгө олгох тухай А/12 2017.02.16 Нээх
12 Сар шинийн баяраар хариуцлагатай жижүүр ажиллуулах тухай А/13 2017.02.21 Нээх
13 Үнэлгээний хороо байгуулах тухай А/14 2017.03.06 Нээх