БГД Дэх МХХ Сургалт зохион байгуулсан тухай

Сургалт зохион байгуулсан  тухай

 /Мэдээ/

Агаарын бохирдлыг бууруулах чиглэлээр болон хамтран ажиллах талаар Баянгол дүүргийн 16 дугаар хорооны нийгмийн ажилтан, зохион байгуулагч, хэсгийн ахлагч нарт 2018 оны 01 дүгээр сарын 16-ны өдөр сургалт зохион байгууллаа. Мөн “Хуулиа мөрдье-21” аяны хүрээнд хийгдэх ажлуудыг танилцуулан “Архидан согтуурахтай тэмцэх” тухай хуулийг сурталчилсан  зурагт хуудсыг иргэд, байгууллагуудад тарааж, хүргүүлж, байршууллаа.