УРГАМАЛ ХАМГААЛАЛ, ХОРИО ЦЭЭРИЙН ХЯНАЛТЫН УЛСЫН (АХЛАХ) БАЙЦААГЧДЫГ МЭРГЭШҮҮЛЭХ СУРГАЛТЗОХИОН БАЙГУУЛАГДАЖ БАЙНА

Ургамал хамгаалал, хорио цээрийн хяналтын улсын (ахлах) байцаагчдыг мэргэшүүлэх сургалт МХЕГ, НМХГ-ын хурлын танхимд зохион байгуулагдаж байна. Сургалтанд дотоодын хяналтын 30, хил, хорио цээрийн хяналтын 20, нийт 50 улсын (ахлах) байцаагчид хамрагдаж байна.