“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” АЯНЫ ХҮРЭЭНД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

 

“ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21” аяны хүрээнд хийх ажлын талаар чиглэл өгөх, 2017 онд хийсэн ажлын үр дүнгийн тайлан, 2018 онд хийх ажлын төлөвлөлт, үйл ажиллагааны чиглэлээр МХЕГ- аас зохион байгуулсан сургалтад Нийслэл, дүүргийн Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн боловсрол, соёлын хяналтын улсын /ахлах/ байцаагчид хамрагдлаа.