НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

   НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН

 ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

 АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

 

                                                                                                                                                                                           2017.12.28

Хэрэгжүүлэх арга хэмжээ Биелэлт Хувь
1 Хүний нөөцийн чадавхийг бэхжүүлэх зорилгоор сургалтын төлөвлөгөө гарган биелэлтийг ханган ажиллах Албан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх гадаад сургалтад давхардсан тоогоор 124 албан хаагч 11 оронд 44 удаагийн сургалт хөтөлбөрт, 2017 онд зохион байгуулах төрийн албан хаагчийн сургалтын төлөвлөгөөг 2017 оны 02 дугаар сарын 07-ны өдөр батлуулан төлөвлөгөөний дагуу  241 албан хаагч, Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын дотоод сургалтад давхардсан тоогоор 1109 албан хаагч тус тус хамрагдсан. Гарагийн болон гадаад сургалтад оролцоход дэмжлэг үзүүлэн 85 албан хаагчдад цалинтай чөлөө олгов. 100
2 Засгийн газрын 2009 оны 05 дугаар сарын 09-ний өдрийн 143 дугаар тогтоолын дагуу байгууллагын бүтэц, орон тоо, хүний нөөцийн ил тод байдлыг хангах, мэдээллийг вэб сайтад байршуулж, тогтмол шинэчилж байх Байгууллагынцахимхуудсандбайгууллагынэрхэмзорилго, үйлажиллагааныстратегийнзорилт, зорилго, тэргүүлэхчиглэлболонхүнийнөөцийнилтодбайдалцэсдтөрийналбанхаагчийнэрхэмлэхесөнзүйл, төрийнзахиргааныалбанхаагчийнёсзүйндүрмийг байршуулан ажиллажбайна.

Мөнтөрийнүйлчилгээ, захидалхарилцааныасуудалхариуцсаналбанхаагчийновог, нэр, албантушаал, хариуцсанажил, ажиллахжурам, харилцахутас, иргэдийгхүлээнавчуулзахцагийнхуваарийгтухайбүршинэчлэн “Үйлажиллагааныилтодбайдал” буландбайршууллаа.Хууль эрхзүйбуландбайгууллагынбодлогынбаримтбичиг, холбогдоххууль, дүрэмжурам, Засгийнгазрынтогтоол, МХЕГ-ындаргынтушаал, албандаалгавар, НЗД-ынзахирамж, албандаалгавар, НийслэлийнМэргэжлийнхяналтынгазрындаргынтушаалзэргийгтухайбүршинэчлэнбайршууллаа.

Нийслэлдэхтөрийналбанызөвлөлийнсалбарзөвлөлд 2017.03.15-ныөдрийн 02-01/799дүгээралбанбичгээрБайгальорчин, газар, геодизи, зураг зүйнхяналтынулсынбайцаагч, хөдөлмөрийн эрүүл ахуйнхяналтынулсынбайцаагч,2017 оны 05 дугаар сарын 30-ны өдрийн02-01/1643 дугаар албан бичгээр Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн шалгаруулалтад тэнцсэн нөөцөд бүртгэлтэй 9 албан хаагч, 2017.06.12-ны өдрийн 02-01/1773 дугаар албан бичгээр 6 сул орон тоог нөхөх, нэр дэвшүүлэх саналыг хүргүүлэн нэр дэвшүүлэн томилж Төрийн жинхэнэ албан хаагчийн тангараг өргүүлээд байна. Мөн  2017.06.28-ны 02-01/1972 дугаар албан бичгээр, Авто тээврийн хяналтын улсын байцаагч, Эрчим хүчний хяналтын улсын байцаагч, 2017.08.14-ний 02-01/2441 дүгээр албан бичгээр Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч 2, Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын улсын байцаагчийн нийт 7 сул орон тооны захиалгыг хүргүүлсэн.

100
3 Хүний нөөцийн мэдээллийн санг байнга баяжуулан, удирдлагыг мэдээллээр хангах Захиргаа хүний нөөцийн чиглэлээр тулгамдсан асуудлыг тухай бүр дарга, удирдлагад танилцуулан чиглэл авч шийдвэрлэн ажилласан ба газрын бүтэц, орон тоо, болон холбогдох судалгааг тухай бүр танилцуулан ажилласан.

Тайлант хугацаанд ажилд шинээр /жинхлэн/ томилогдсон-142 албан хаагчдын судалгаа, чөлөөлөгдсөн-81 албан хаагчдын судалгаа, АТГ-т урьдчилсан мэдүүлэг хянуулсан ирсэн албан хаагчдын судалгаа, шагнал авсан албан хаагчдын судалгаа-228, хүүхэд асрах чөлөөтэй байгаа хүний оронд ажиллаж буй албан хаагчдын судалгаа-49, Улсын байцаагчийн эрх цуцалсан болон олгосон албан хаагчдын судалгаа, цалинтай-123, цалингүй чөлөө-73, тэтгэмжийн судалгаа, тэтгэвэрт гарсан албан хаагчдын судалгаа-18, насны ангиллын судалгаа, улсын ахлах байцаагчийн судалгаа-152, зэрэг дэв, ур чадварын судалгаа, НМХГ-ын нийт албан хаагчдын дэлгэрэнгүй /зурагтай/ судалгаануудыг шинэчлэн гаргасан. Үр дүнгийн гэрээ, ашиг сонирхлын урьдчилан сэргийлэх гэрээ, хөдөлмөрийн гэрээ, нууцын баталгааны батламжийг нийт албан хаагчтай байгуулан хувийн хэргийн баяжилтыг хийсэн ба 2017 онд бүтэц орон тоо шинэчлэн батлагдсантай холбогдуулан нийт ажилчдын хувийн хэргийн дугаарлалтыг шинэчилсэн.

100
4 Ажлын байрны тодорхойлолтод, ажлын байранд тавигдах болзол, шаардлага, шалгуурыг нарийвчлан тодорхойлох Мэргэжлийн хяналтын Ерөнхий газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 07-ны өдрийн Б/01 дүгээр тушаалыг үндэслэн Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны Б/26 дугаар тушаалаар бүтэц орон тоог 515 байхаар баталсан. 

Бүтэц орон тоо батлагдсантай холбогдуулан нийт 2017 оны 01 дүгээр сарын 25-ны А/07 дугаар тушаалаар “Ажлын байрны тодорхойлолтыг шинэчлэн боловсруулах ажлын хэсэг” байгуулан ажлын байрны тодохойлолтод тавигдах шаардлага, болзол, шалгуурыг нарийвчлан тодорхойлж шинэчилсэн ба 2017 оны 10 дугаар сарын 22-ны өдөр Зөрчлийн тухай хуулийг ажлын байрны тодорхойлолтод нэмж оруулан шинэчлэн баталсан.

100
5 Цалин хөлс, шагнал урамшууллыг ажлын бүтээмжийг үнэлэн олгож урамшуулж байх НийслэлийнМэргэжлийнхяналтынгазрыннийт албан хаагчдын ажилласан жил, үр дүнгийн гэрээний үнэлгээг үндэслэн МХЕГ-т 2017.03.15-ныөдрийн 02-01/689 дугаар албанбичгээралбанхаагчийнзэрэгдэв, түүнийнэмэгдэлолгуулахсаналыгхүргүүлсэн. НМХГ-ын Тамгын газар, Төв лаборатори, Багануур, Налайх дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн төрийн үйлчилгээний 103 албан хаагчдын ур чадварын нэмэгдлийг 2017 оны 02 дугаар сарын 24-ний өдрийн Б/182 дугаар тушаалаар шинэчлэн олгосон.НМХГ-ын даргын баталсан 2017.10.06-ны өдрийн Б/572 дугаар тушаалаар төрийн алба хаасан хугацааны нэмэгдэл 55 албан хаагчдад олгосон,2017 онд ажил үйлсээрээ манлайлсан албан хаагчид Мэргэжлийн хяналтын хэлтсийн хамт олон тэргүүлж, байгууллагын Хөдөлмөрийн аваргаар 10 ажилтан, албан хаагчид, Хяналтын чиглэлийн аваргаар 25 улсын /ахлах/ байцаагч,  Төрийн дээд одон медаль-15, МХЕГ-38, НИТХ, НЗД-ын болон салбарын бусад шагналаар 175 албан хаагч, нийт 228 албан хаагчийг шагнаж урамшуулсан. 100
6 Тухайн ажлын байранд тавигдах болзол шаардлагыг илүү сайн хангаж байгаа онцгой ур чадвартай нарийн мэргэшсэн хүнийг ил тод, шударгаар хуулийн дагуу сонгон шалгаруулж шаардлагатай ажлын байранд байршуулах Ажлын байранд тавигдах болзол, шаардлагыг илүү сайн хангаж байгаа онцгой ур чадвартай нарийн мэргэшсэн хүнийг ил тод шударгаар, хуулийн дагуу Төрийн албаны зөвлөлд сул орон тооны захиалгыг 3 удаа хүргүүлэн сонгон шалгаруулж сул орон тоонд ажлын байрны шаардлага хангасан албан хаагчдыг шинээр ажилд томилсон. 90
7 Ажилд авах, албан тушаал дэвшүүлэх, болон холбогдох бусад шийдвэрийг хүний нөөцийн мэдээлэлд үндэслэн удирдлагын бүх түвшинд танилцуулах Шинээр ажилд томилогдсон болон чөлөөлөгдсөн албан тушаал дэвшсэн, сэлгэн ажилласан 529 тушаалын төслийг Эрх зүйн мэргэжилтнээр хянуулан Захиргаа хүний нөөцийн хэлтсийн дарга, Санхүү аж ахуйн хэлтсийн дарга, Тамгын газрын даргад танилцуулан боловсруулсан. 100
8 Улсын байцаагчдыг Нийслэл, дүүргүүд дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст шилжүүлэн, сэлгэн ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэх Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан. Үүнтэй холбогдуулан 99 албан хаагч, мөн ашиг сонирхлын зөрчил үүсч болзошгүй болон ажилчдын нийгмийн байдлыг харгалзан үзэж 34 албан хаагч, нийт 123 албан хаагч сэлгэн ажилласан ба сэлгэн ажилласан албан хаагчдын Хувийн ашиг сонирхлын урьдчилсан мэдүүлгийг Авилгатай тэмцэх газарт хянуулан томилсон. Тухайн ажлын байранд ажиллах нөхцлийг бүрдүүлэн ажилласан. 100
9 Албан хаагчдын мэдлэг, ур чадварыг дээшлүүлэх зорилгоор Мэдээллийн цагийг тодорхой хөтөлбөрийн дагуу тогтмол зохион байгуулах Нийтажилтаналбанхаагчдынмэдлэгболовсролыгдээшлүүлэх, мэдээмэдээлэлолгохзорилгобүхий “Мэдээллийнцаг”-ийг нийт 6 удаа 10 сэдвээр зохион байгуулсан.

ü  2017 оны 02 дугаар сарын 14-ний өдөр Нийслэлийнагаарынбохирдлыгбууруулахзорилтынхүрээндбатлагдсан MNS 5043:2016 болон MNS5216:2016 стандартынбаримтбичгийгулсынбайцаагчдадтанилцуулах

ü  2017 оны 02 дугаар сарын 06-ны өдөр Архив, албанхэрэгхөтлөлт

ü  2017 оны 04 дүгээр сарын 06-ны өдөр “Эрүүл амьдралын хэв маяг, зөв хооллолт”, “Биологийн идэвхит бүтээгдэхүүний зохистой хэрэглээ”

ü  2017 оны 04 дүгээр сарын 25-ны өдөр “2017 оны 07 дугаар сарын 01-ний өдрөөс хэрэгжиж эхлэх Зөрчлийн тухай хууль болон Зөрчил шалган шийдвэрлэх тухай хууль”,

ü  “Олон улсын сургалт, хүнсний бүтээгдэхүүнд хянан магадлагаа хийсэн туршлага”  

ü  Зөрчилшалганшийдвэрлэхажиллагааявуулахадулсынбайцаагчийнанхаарахасуудлууд,  сэдвээрхяналтынпрокурор

ü  МонголУлсынЗасгийнгазрынгишүүн, МУ-ынерөнхийсайдУ.Хүрэлсүх-ийн 2017 оны 10 дугаарсарын 26-ны өдрийн01 дугаартай “Сахилгахариуцлагадэгжурмыгсайжруулахтухайалбандаалгавар”-ыгтанилцуулсан.

ü  Авилгатайтэмцэхгазраастус тус мэдээлэлхийсэн.

100
10 Гадаад харилцаа хамтын ажиллагааг өргөжүүлж гүнзгийрүүлэх, хамтран ажиллах гэрээ хэлэлцээр байгуулан ажиллах БНТУ-ынЕрөнхийсайдындэргэдэхТуркийнхамтынажиллагаа, зохицуулахагентлаг (ТИКА)-ийнУлаанбаатархотдахьХөтөлбөрзохицуулалтынгазартайтөсөлхамтранхэрэгжүүлэхтэйхолбоотойсанамжбичигбайгуулсан.

Санамж бичгийн хүрээнд  мал эмнэлэгийн 30 албан хаагчийн өвөл зуны иж бүрэн ажлын хувцас, 2 ширхэг явуулын ажлын байрыг Туркийнхамтынажиллагаа, зохицуулахагентлаг (ТИКА) шийдвэрлэжөгсөн.

БНСУ-ынХүнснийэрүүлахуй,хөдөөажахуйнгазарболонСөүлхотынМэргэжлийнхяналтынгазартхамтранажиллах,албанхаагчийгтуршлагасудлуулахтухайалбанбичгүүдийгтусулсынЭлчинсайдыняамаардамжууланхүргүүлсэн. Хамтранажиллахсаналынхариуирээгүйбайна.

Мөн тус газрыналбан хаагчдын мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх гадаад сургалтад давхардсан тоогоор 124 албан хаагч 11 оронд 44 удаагийн сургалт хөтөлбөрт хамрагдсанаас 70 гаруй хувь нь Хятад, Солонгос улсуудад зохион байгуулагдсан байна. НМХГ, БНХАУ-ын Элчин сайдын яам хоорондын хамтын ажиллагаа идэвхжиж, манай ажилтнууд тус улсын Засгийн газрын богино хугацааны сургалтуудад хамрагдаж байгаа нь албан хаагчдыг мэргэшүүлэх, тэднийг туршлага судлуулахад тодорхой ач холбогдол өгч байна.

80
11 Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын чиг үүрэг үйл ажиллагааны шинэчлэлд нийцүүлэн ажиллах хүчний хэрэгцээ, шаардлагыг тодорхойлж, албан хаагчдыг оновчтой зөв байршуулах Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн Б/26 дугаар тушаалаар газрын бүтэц, орон тоог шинэчлэн баталсан ба Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагч болон Барилгын хяналтын улсын байцаагчийн орон тоог дүүрэг дэх Мэргэжлийн хяналтын хэлтэст ажиллах хүчний хэрэгцээ шаардлагыг тодорхойлж шинээр бий болгосон.  

 

 

100

12 Удирдлагын академи, магистрантур, докторантурт суралцах албан хаагчдад тусламж, дэмжлэг үзүүлэх Гарагийн болон гадаад сургалтанд оролцоход дэмжлэг үзүүлэн 85 албан хаагчид цалинтай чөлөө олгог суралцах боломжийг нь ханган ажиллаж байна. 100
13 Төрийн албан хаагчдыг мэргэшсэн болон зөвлөх инжинер зэрэг сургалтанд суралцахад нь дэмжлэг үзүүлэх Тус газраас мэргэшсэний давтан сургалтад Дэд бүтцийн хяналтын хэлтсийн Барилгын техникийн хяналтын улсын /ахлах/ байцаагч Л.Батбаяр, Т.Батцэнгэл мөн зөвлөх инженерийнсургалтанд Барилгын техникийн хяналтын улсын ахлах байцаагч У.Ёндон, Т.Энхтүвшин, Б.Эрдэнсүрэннарт сургалтад суух хугацаанд нь цалинтай чөлөө олгосон.  

100

14 Ажилтан, албан хаагчдын Нийгмийн баталгааг хангах ажлын хүрээнд төлөвлөгөө боловсруулан хэрэгжүүлэх Нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийн хүрээнд 2017 онд хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөөг 2 үндсэн чиглэлээр 18 ажил хийж гүйцэтгэхээр 2017 оны 01 дүгээр сарын 13-ний өдөр батлуулан хэрэгжилтийг хагас бүтэн жилээр гарган ажиллаж байна. 100
Биелэлтийн хувь 98%