ЧАНАРЫН ХЯНАЛТ ХЭМЖИЛТИЙН АНХААРАХ АСУУДАЛ” СЭДЭВТ ДОТООД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Тамгын газрын даргын баталсан “Мэдлэгээ дээшлүүлж бусаддаа түгээе-2018” сургалтын хөтөлбөр, төлөвлөгөөний дагуу 2018 оны 01 дүгээр сарын 11-ний өдөр улсын байцаагч Э.Уранцэцэг “Чанарын хяналтын хэмжилтийн үзүүлэлт, анхаарах асуудал” сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтаар хяналт шалгалт хийхэд рентген оношилгооны аппаратын чанарын шаардлага, одоогийн нөхцөл байдал, анхаарах асуудлын талаар мэдээлэл өгч цөмийн болон цацрагийн хяналтын улсын байцаагчдад танилцуулж, харилцан ярилцлаа.