2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

Шилэн хяналтын цахим системд НМХГ-ын хэмжээнд 2017 онд 2999 объектод 5041 хяналт шалгалт 1971 объектод 2803 зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэхээр төлөвлөж,  жилийн эцсийн байдлаар давхардсан тоогоор 4502 төлөвлөгөөт хяналт шалгалт, 2058 төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт, 2626 төлөвлөгөөт зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлэн, 2568 гүйцэтгэлийн хяналт шалгалт хийж, төлөвлөгөөт хяналт шалгалт 89%, зөвлөн туслах үйлчилгээ 93%-тай хийгдсэн байна.

     Мөн 1287 объектод тандалт судалгаа, 554 объектод хяналт шинжилгээ, 10564 объектод урьдчилсан сэргийлэх хяналт шалгалт, 964 объектод баталгаажуулах үйл ажиллагаа, 2654 объектод салбарын сургалтыг зохион байгуулсан байна.