ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО ТАЙЛАН

2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО ТАЙЛАН

 

2017 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО ТАЙЛАН

 

2016 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО ТАЙЛАН

2016 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ВИДЕО  ТАЙЛАН

2015 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН