ШАТНЫ ХААЛТ ХАМГААЛАЛТ ХИЙГЭЭГҮЙ, АЮУЛГҮЙ АЖИЛЛАГААНЫ ЗААВАРЧИЛГААГ ДАГАЖ МӨРДӨӨГҮЙ ЗЭРЭГ ЗӨРЧЛУУД ИХЭЭР ИЛЭРЧ БАЙНА

МХЕГ-ын даргын баталсан тоот 01/36 тоот “2019 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсан төлөвлөгөөт бус хяналт шалгалт болон зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж байгаа

Read more