ХООЛ ҮЙЛДВЭРЛЭЛ, ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХЯНАЛТЫН БАГИЙН УЛСЫН /АХЛАХ/ БАЙЦААГЧ НАРТ ЗОРИУЛСАН ҮЗҮҮЛЭХ СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА

Кофе шопын үндсэн ойлголт, кофены төрөл ангилал, үйлдвэрлэл, баристагийн ажлын онцлогийн талаар мэдээлэл хүргэх зорилгоор Хүнсний чанар, стандарт, эрүүл ахуй,

Дэлгэрэнгүй...

“БИОАЮУЛГҮЙН ЗУУЧЛАГЧ МЕХАНИЗМЫГ АШИГЛАХАД ТАЛУУДЫН ОРОЛЦООГ ХАНГАЖ ЧАДАВХИЙГ БЭХЖҮҮЛЭХ” СУРГАЛТАД ОРОЛЦЛОО

UNEP-GEF-ийн Биоаюулгүй зуучлагчийн механизмын үр ашиг, оролцоог хангах, чадавхыг бэхжүүлэх BCH-III төслийн хүрээнд Үндэсний хэмжээнд “Биоаюулгүйн зуучлагч механизмыг ашиглахад талуудын

Дэлгэрэнгүй...