АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 03 ДУГААР САРЫН 02-09-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.03.09 д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 16-24-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.02.24 д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 09-16-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.02.16 д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт

Дэлгэрэнгүй...

АГААРЫН ЧАНАРЫГ САЙЖРУУЛАХ БҮСИЙН ДЭГЛЭМИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХЭЭР 2017 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН 7-9-НЫ ӨДРҮҮДЭД ХИЙСЭН ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТЫН МЭДЭЭ

2017.02.09 д/д Дүүрэг Шалгалтаар явсан байцаагчдын тоо Шалгалтад хамрагдсан обьектын тоо агаарын чанарыг сайжрулах бүс тус бүрээр Шалгалтад хамрагдсан нийт

Дэлгэрэнгүй...