"/> ХУУЛЬ, ТОГТООМЖ, ШИЙДВЭРҮҮД

6 ДҮҮРЭГ, 154 ХОРООНД АГААР БОХИРДУУЛАГЧ ЭХ ҮҮСВЭРҮҮДЭД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ ХИЙХ УЛСЫН БАЙЦААГЧДЫН ХУВААРЬ

Монгол Улсын Агаарын тухай хууль, Засгийн газрын 2018 оны 62 дугаар тогтоол, Байгаль орчин, Аялал жуулчлалын сайд, Нийслэлийн Засаг дарга

Read more