"/> ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХУРАЛ

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НЭГ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн нэг дүгээр хуралдаан 2020 оны 02 дугаар сарын 06-ний өдөр боллоо.Хуралдааныг НМХГ-ын дэд

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНЗУРГАА ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванзургаа дугаар хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 24-ний өдөр боллоо.Хуралдааныг НМХГ-ын дэд

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНТАВ ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвантав дугаар хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 10-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНДӨРӨВ ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвандөрөв дүгээр хуралдаан 2019 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНГУРАВ ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арвангурав дугаар хуралдаан 2019 оны 09 дугаар сарын 26-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАНХОЁР ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн арванхоёр дугаар хуралдаан 2019 оны 09 дугаар сарын 19-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВ НЭГДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 08 дугаар сарын 29-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 08 дугаар сарын 22-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЕС ДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн ес дүгээр хуралдаан 2019 оны 07 дугаар сарын 04-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН НАЙМДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн наймдугаар хуралдаан 2019 оны 06 дугаар сарын 27-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн долдугаар хуралдаан 2019 оны 06 дугаар сарын 20-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн зургаадугаар хуралдаан 2019 оны 06 дугаар сарын 13-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг НМХГ-ын дарга

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 23-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг Дэд дарга

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн дөрөвдүгээр хуралдаан 2019 оны 05 дугаар сарын 16-ний өдөр боллоо. Хуралдааныг Дэд дарга

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ГУРАВ ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн гурав дугаар хуралдаан 2019 оны 04 дугаар сарын 12-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН ХОЁР ДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн хоёр дугаар хуралдаан 2019 оны 04 дугаар сарын 04-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДОЛДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 11 дугаар сарын 01-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ЗУРГААДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван зургаадугаар хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ТАВДУГААР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 10 дугаар сарын 03-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more

ГАЗРЫН ДАРГЫН ДЭРГЭДЭХ ЗӨВЛӨЛИЙН АРВАН ДӨРӨВДҮГЭЭР ХУРАЛДААН

Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын дэргэдэх зөвлөлийн aрван дөрөвдүгээр хуралдаан 2018 оны 09 дугаар сарын 27-ний өдөр боллоо. Тус хуралдаанаар

Read more