ҮЙЛВЭРЛЭЛИЙН ОСОЛ, МЭРГЭЖЛЭЭС ШАЛТГААЛАХ ӨВЧНИЙ ДААТГАЛЫН ШИМТГЭЛИЙН ХЭМЖЭЭ

НЭГ: Үйлвэрлэлийн осол, мэргэжлээс шалтгаалах өвчний даатгалын шимтгэлийн хэмжээ салбар салбараар өөр төлөгдөх бөгөөд Засгийн газрын 2008 оны 142 дугаар

Дэлгэрэнгүй...