НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Төлөвлөгөө: НМХГ-ын Ёс зүйн хороо нь байгууллагын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...