НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Төлөвлөгөө: НМХГ-ын Ёс зүйн хороо нь байгууллагын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ОЛГОЖ БУЙ 23 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ДҮГНЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ

  № Зөвшөөрлийн нэр Одоо олгож байгаа Олгохгүй болсон 1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд

Дэлгэрэнгүй...