АЖИЛТАН, АЛБАН ХААГЧДЫН АЖЛЫН ГҮЙЦЭТГЭЛИЙН ҮЗҮҮЛЭЛТ

Албан хаагчдын ажлын  гүйцэтгэлийг  сар бүр дүгнэн ажиллаж байна. НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ……….. хяналтын чиглэл, нэр УЛСЫН АХЛАХ БАЙЦААГЧИЙН

Дэлгэрэнгүй...