ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

  Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын Олон нийттэй харилцах хэлтэс нь 6 албан хаагчийн бүрэлдэхүүнтэй үйл ажиллагаа явуулдаг. Тус хэлтэс нь

Дэлгэрэнгүй...

ДОТООД ХЯНАЛТ ШАЛГАЛТ, МОНИТОРИНГИЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Нэг. Ерөнхий мэдээлэл. Дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд тайлант хугацааны үйл ажиллагааны болон хяналт шалгалтын тоон үзүүлэлтийн дүнг нэгтгэн дүгнэсэн мэдээлэл Монгол

Дэлгэрэнгүй...

САНХҮҮ АЖ АХУЙН ХЭЛТСИЙН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Төсвийн шууд захирагчийн  гэрээнд тухайн нэгж хариуцахаар тусгагдсан арга хэмжээ (гарц буюу ажил, үйлчилгээ) Тухайн арга хэмжээг хэрэгжүүлэхэд чиглэгдсэн нэгжийн

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАНГИЙН ТОВЧ МЭДЭЭЛЭЛ

         Ерөнхий мэдээлэл  Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар нь 2018 онд МХЕГ-аас дэвшүүлсэн хэрэглэгч, бизнес эрхлэгчдийг соён гэгээрүүлэх, зөвлөн туслах замаар

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН АЛБАН ХААГЧИД ГАДААД ТОМИЛОЛТ, СУРГАЛТ, ХӨТӨЛБӨРТ ХАМРАГДСАН БАЙДАЛ “ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН БАЙДЛААР”

2018 оны эхний хагас жилийн  байдлаар нийт 21 албан хаагч 6 улсын 19 /давхардсан тоогоор/ гадаад сургалт, хөтөлбөрт хамрагдаад байна.

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРЫН ЁС ЗҮЙН ХОРООНЫ 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Төлөвлөгөө: НМХГ-ын Ёс зүйн хороо нь байгууллагын албан хаагчдыг ёс зүйн зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээг төлөвлөн хэрэгжүүлэх ажлын хүрээнд

Дэлгэрэнгүй...

ТООН ГАРЫН ҮСЭГ АШИГЛАЖ ЭХЭЛЛЭЭ

Мэргэжлийн хяналтын байгууллага нь хяналт шалгалтын үйл ажиллагаандаа 2015 оноос шилэн хяналтын цахим системийг нэвтрүүлсэн. 2018 оны 1-р улирлаас удирдах

Дэлгэрэнгүй...

2018 ОНЫ 1-Р УЛИРАЛД АЖ АХУЙН НЭГЖ БАЙГУУЛЛАГА,ИРГЭДЭД ХҮРГҮҮЛСЭН ЗӨВЛӨМЖ, МЭДЭГДЭЛ

Нийслэлийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж байгаа аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэдийг осол, хордлого, халдвар, болзошгүй эрсдэлээс урьдчилан сэргийлэх, хууль

Дэлгэрэнгүй...

НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ

 НИЙСЛЭЛИЙН ЭДИЙН ЗАСАГ, НИЙГМИЙГ 2018 ОНД  ХӨГЖҮҮЛЭХ ҮНДСЭН ЧИГЛЭЛИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН ЯВЦ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ   

Дэлгэрэнгүй...