НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

   НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                                                              2017.12.28 №

Дэлгэрэнгүй...