"/> ИЛ ТОД БАЙДАЛ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ОЛГОЖ БУЙ 23 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ДҮГНЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ

  № Зөвшөөрлийн нэр Одоо олгож байгаа Олгохгүй болсон 1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд

Read more

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ

   НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН  ХӨТӨЛБӨРИЙН ХҮРЭЭНД 2017 ОНД ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ  АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨНИЙ БИЕЛЭЛТ                                                                                                                                                                                              2017.12.28 №

Read more