"/> ХУУЛЬ ЭРХ ЗҮЙ

НИЙСЛЭЛИЙН МЭРГЭЖЛИЙН ХЯНАЛТЫН ГАЗРААС ОЛГОЖ БУЙ 23 ЗӨВШӨӨРЛИЙН ГЭРЧИЛГЭЭ БОЛОН ДҮГНЭЛТИЙН ЖАГСААЛТ

  № Зөвшөөрлийн нэр Одоо олгож байгаа Олгохгүй болсон 1 Ажлын байрны хөдөлмөрийн нөхцөл, эрүүл ахуйн шаардлага хангаж буй эсэхэд

Read more