ДОТООД АЖЛЫН ЗОХИОН БАЙГУУЛАЛТ, ЛАБОРАТОРИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ БАЙДАЛД ХЯНАЛТ-ШИНЖИЛГЭЭ ҮНЭЛГЭЭ ХИЙЛЭЭ

Дотоод хяналт шалгалт, мониторингийн хэлтсийн 2017 оны төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Нийслэлийн Мэргэжлийн хяналтын газрын даргын баталсан “Төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийх

Дэлгэрэнгүй...

      Туркийн хамтын ажиллагаа, зохицуулах агентлаг ТИКА-тай хамтран зөөврийн ажлын байраар хангах төслийн хүрээнд буцалтгүй тусламжаар 29 898

Дэлгэрэнгүй...