Mountain View

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО

Монгол улсын нутаг дэвсгэрт хуулийг сахиулан, иргэдийн эрүүл аюулгүй орчинд амьдрах, чанартай бүтээгдэхүүн үйлчилгээ хэрэглэх, хүний болон нийгмийн тогтвортой хөгжил, бизнес эрхлэх таатай орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд Мэргэжлийн хяналтын байгууллагын эрхэм зорилго оршино. Mountain View
Mountain View